ภาคเหนือ (2)

.Life (ดอทไลฟ์) @ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

เชียงใหม่

092-249-7425

iBeat by SPVi @ เซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย

ชั้น 1

เชียงราย

052-020-822-3